KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BARTOSZ ŚWIRSKI
Świadomość prawna to podstawa właściwego działania.​

UMOWY NAJMU LOKALI - TARCZA ANTYKRYZYSOWA

4/3/2020   0 Komentarze


I. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 01 kwietnia 2020 roku, tj. przed dniem wejścia w życie ustawy zwanej tarczą antykryzysową upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., to umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.
Poniżej (pod przyciskiem "czytaj dalej") znajdziesz szczegółowe informacje na temat zasad przedłużenia umów najmu i ich wypowiadania.

Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Termin na złożenie oświadczenia o przedłużeniu umowy najmu lokalu na dotychczasowych warunkach, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

W omawianym zakresie należy podkreślić, że datą złożenia oświadczenia o przedłużeniu umowy najmu będzie DATA DORĘCZENIA oświadczenia wynajmującemu. W przypadku wysłania oświadczenia listem poleconym nie obowiązuje tzw. zasada daty stempla pocztowego.

II. Przedłużenie umowy najmu lokalu nie obowiązuje w poniżej opisanych przypadkach:

1. jeżeli najemca, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:

  • czynszu lub innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
  • opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

2. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub
3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub
4. jeżeli najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 

ZASADY WYPOWIADANIA UMOWY NAJMU LOKALU

III. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu, chyba, że:

1. wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego nastąpiło:

  • na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub
  • wobec najemcy, któremu którego przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

2. wypowiedzenie dotyczy umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:

  • z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub
  • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

 

IV. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy zwane tarczą antykryzysową, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., wówczas termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba, że:

  • wypowiedzenie nastąpiło na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub
  • któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 

V. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Termin na złożenie oświadczenia o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.

W omawianym zakresie należy podkreślić, że datą złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu będzie DATA DORĘCZENIA oświadczenia wynajmującemu. W przypadku wysłania oświadczenia listem poleconym nie obowiązuje tzw. zasada daty stempla pocztowego.

 

 

 


ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

AUTOR

radca prawny Bartosz Świrski

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.