KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BARTOSZ ŚWIRSKI
Świadomość prawna to podstawa właściwego działania.​

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

4/1/2020   0 Komentarze


Pod koniec marca 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy zwanej tarczą antykryzysową. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających przeciwdziałać skutkom szerzącej się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i powodowaną przez niego chorobą COVID-19, w tym ŚWIADCZENIE POSTOJOWE.
Poniżej (pod przyciskiem "czytaj więcej") przedstawiono podstawowe założenia ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO.

I. Świadczenie postojowe przysługuje, NA WNIOSEK uprawnionego, gdy w następstwie COVID-19 DOSZŁO DO PRZESTOJU w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przy wykonywaniu umowy cywilnoprawnej.

II. Uprawnionymi do świadczenia postojowego są:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ,
  • osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilnoprawych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna), jeżeli umowę taką zawały przed dniem 01 kwietnia 2020 roku,

 

III. Świadczenie postojowe przysługuje pod warunkiem, że:

- uprawniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z tytułu zawartej umowy o pracę),
- uprawniony będący podmiotem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i niekorzystający ze zwolnienia z VAT rozpoczął tą działalność przed 01 lutego 2020 roku, nie zawiesił jej oraz w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a ponadto jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku odnotował przychód przynajmniej o 15% niższy w stosunku do przychodu w miesiącu poprzednim (*kryterium spadku przychodów nie dotyczy przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenia działalności przed 01 lutego 2020 roku i zawiesili ją po 31 stycznia 2020 roku; *kryterium okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz spadku obrotów nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu i zwolnionych z podatku VAT),
- uprawniony będący podmiotem wykonującym czynności w oparciu o umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskał przychód z tej umowy nie wyższy od równowartości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (kwota t na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynosi 15.681,00 zł).

IV. Wysokość świadczenia w zależności od uprawnionego, wynosi:

  • 1.300,00 zł dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia z VAT (tj. 50% kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku),
  • 2.080,00 zł dla pozostałych przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne wynosi (80% kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.), z tym jednak wyjątkiem, że jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wyniosła mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., to wówczas świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną odpowiadać będzie sumie wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

V. Świadczenie postojowe nie podlega potrąceniom i zajęciu w egzekucji.

VI. Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego należy złożyć przed upływem 3 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek można złożyć w formie pisemnej, wówczas obowiązuje druk RSP-D, ewentualnie elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

VII. Uprawniony do świadczenia postojowego musi być: (1) obywatelem RP lub (2) obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP, ewentualnie (3) cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium RP.


Przykład Nr 1:
Szymon prowadzi zakład fryzjerski. Swoją działalność gospodarczą rozpoczął 12 sierpnia 2013 roku. Nie zatrudnia pracowników. Opłaca składki ZUS wyłącznie na swoje ubezpieczenia. Nie jest zatrudniony na podstawie innych tytułów prawnych. Podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W lutym 2020 roku jego przychody wyniosły 10.000,00 zł. W marcu 2020 roku jego przychody wyniosły 4.000 zł. W kwietniu 2020 roku jego przychody spadły do zera/ z uwagi na zagrożenie epidemiczne i wprowadzony zakaz korzystania z usług fryzjerskich i kosmetycznych. Tomasz złożył wniosek o przyznanie świadczenia postojowego 15 kwietnia 2020 roku.

Odpowiedź:
Szymon ma prawo do świadczenia postojowego w wysokości 2.080,00 zł (czyli 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), ponieważ:
- rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 01 lutego 2020 r. i nadal ją prowadzi,
- podlega ubezpieczeniom społecznym jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
- w marcu 2020 roku nastąpił ponad 15% spadek przychodów w stosunku do lutego 2020 roku,
- odnotowywane przychody nie przekroczyły 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. OBOWIĄZUJĄCEGO NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU (wartość ta na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynosi 15.681,00 zł lecz z uwagi na datę złożenia wniosku może ulec zmianie).

Przykład Nr 2:
Szymon prowadzi zakład fryzjerski. Swoją działalność gospodarczą rozpoczął 12 sierpnia 2013 roku. Nie zatrudnia pracowników. Opłaca składki ZUS wyłącznie na swoje ubezpieczenia. Nie jest zatrudniony na podstawie innych tytułów prawnych. Podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Począwszy od lutego 2020 roku klienci odwołują zapisane u niego wizyty, przez co odnotowuje spadek przychodów. W kwietniu 2020 roku zamknął zakład z uwagi na zagrożenie epidemiczne i wprowadzony zakaz korzystania z usług fryzjerskich i kosmetycznych. Szymon złożył wniosek o przyznanie świadczenia postojowego 15 kwietnia 2020 roku.

Odpowiedź:
Szymon ma prawo do świadczeni postojowego w wysokości 1.300,00 zł (czyli 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), ponieważ:
- rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 01 lutego 2020 r. i nadal ją prowadzi,
- podlega ubezpieczeniom społecznym jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
- podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT.

 

 

 


ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

AUTOR

radca prawny Bartosz Świrski

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.