KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BARTOSZ ŚWIRSKI
Świadomość prawna to podstawa właściwego działania.​

JAK POZBYĆ SIĘ DŁUGÓW?

10/19/2017   0 Komentarze


W przypadku niewypłacalności jedną z możliwości pozbycia się długów bez zgody wierzycieli jest ogłoszenie upadłości. Z uwagi na obszerność zagadnienia, na gruncie przedmiotowego wpisu skupię się na przybliżeniu instytucji upadłości konsumenckiej.

Dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej skierowane są do osób niewypłacalnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pełnią żadnych funkcji w spółkach prawa handlowego.

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Dłużnik, którego majątek zagrożony jest licytacją komorniczą, może ubiegać się by sąd upadłościowy wstrzymał czynności komornicze do czasu rozpoznania sprawy, w trybie tzw. zabezpieczenia roszczenia.

Z chwilą prawomocnego ogłoszenia upadłości prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania sądowe i egzekucyjne, ulegają umorzeniu. Niewypłacalny dłużnik powinien wydać powołanemu w sprawie syndykowi cały swój majątek, w tym majątek objęty ustrojem wspólności majątkowej małżeńskiej. Obowiązek ten nie dotyczy w szczególności przedmioty urządzenia domowego, czy też narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Majątek objęty przez syndyka tworzy masę upadłości i podlega sprzedaży w ramach toczącego się postępowania. Kwoty pieniężne pozyskane do masy upadłości są przeznaczane przez syndyka na zaspokojenie wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Brak zgłoszeń wierzytelności nie stanowi przeszkody do skutecznego zakończenia postępowania upadłościowego.

Gdy w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego dochodzi do sprzedaży mieszkania upadłego, wówczas upadły taki ma zapewnione wsparcie w zakresie zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. Upadłemu przysługuje bowiem na jego wniosek uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej pozwalającej na pokrycie przeciętnego miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego przez okres od 12 do 24 miesięcy. Opisywane uprawnienie wskazuje, że sprzedaż majątku w postępowaniu upadłościowym wyraźnie polepsza sytuację dłużnika w porównaniu do sprzedaży majątku w ramach egzekucji komorniczej.

Jeżeli wartość masy upadłości nie wystarczy na zaspokojenie wierzytelności ujętych na liście wierzytelności, sąd upadłościowy ustala dla upadłego plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty określa wysokość rat, w ramach których upadły będzie spłacał pozostałą część zadłużenia oraz maksymalny okres spłaty, który nie może przekraczać 36 miesięcy. Wykonanie przez upadłego planu spłaty wierzycieli otwiera drogę do umorzenia przez sąd pozostałych niespłaconych zobowiązania upadłego. Sąd upadłościowy może również - biorąc pod uwagę trudną sytuację dochodową, rodzinną lub zdrowotną upadłego – zaniechać ustalania dla upadłego planu spłaty i od razu umorzyć niespłacone zobowiązania upadłego.

W końcowym etapie postępowania upadłościowego (po wykonaniu ewentualnego planu spłaty wierzycieli, a gdy go nie ustalono już po zlikwidowaniu wszystkich składników masy upadłości ) dochodzi do najistotniejszego skutku z punktu widzenia osób zadłużonych, to jest do umorzenia posiadanych przez upadłego zobowiązań pieniężnych i wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych. Skutek ten powstaje na zakończenie trwającego postępowania i dotyczy zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Na zakończenie należy odnotować, że nie wszystkie kategorie długów podlegają umorzeniu. Dobrodziejstwem umorzenia nie są objęte zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Graficzny schemat upadłości konsumenckiej:

TUTAJ

 

 

 


ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

AUTOR

radca prawny Bartosz Świrski

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.